gad
fbpw
WeddingDJs.cz   >   Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu WeddingDJs.cz


1. Výklad některých pojmů

Zprostředkovatel - SCHAFFF PRODUCTION s.r.o., IČ: 04547594, DIČ: CZ04547594, se sídlem Musilova 1638/9, 614 00, Brno - Husovice.

Portál - internetové stránky na internetové doméně www.weddingdjs.cz nebo wwww.partydjs.cz provozované Zprostředkovatelem, zobrazující profily jednotlivých DJ, prostřednictvím kterých mají Zákazníci možnost poptat u Zprostředkovatele jednotlivé nabídky Služeb na svatbu, a pomocí které mají možnost uzavřít Zprostředkovávanou smlouvu s DJ.

Služby - služby ozvučení svatebního obřadu, ozvučení svatební hostiny, ozvučení a osvětlení večerní párty, moderace doprovodného programu apod.

DJ – fyzická osoba, která nabízí prostřednictvím Portálu Zprostředkovatele své Služby a která je poskytovatelem nabízených Služeb.

Klient – návštěvník Portálu, který má prostřednictvím Portálu možnost uzavřít s DJ Zprostředkovanou smlouvu.

Zprostředkovaná smlouva – je smlouva o poskytování Služeb ze strany DJ Klientovi, dle podmínek sjednaných pomocí Portálu.


2. Úvodní ujednání

2.1. Tyto VOP upravují ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi Zprostředkovatelem a Klientem při používání Portálu a při zprostředkování uzavření Zprostředkovávané smlouvy mezi Klientem a DJ.

2.2. Není-li dále uvedeno jinak, Zprostředkovatel zajišťuje pomocí Portálu pouze nezbytnou technickou část zprostředkování uzavření Zprostředkovávané smlouvy mezi DJ a Klientem. Zprostředkovatel není poskytovatelem Služeb, tím je DJ, který za plnění Služeb vůči Klientovi nese plnou odpovědnost.

2.3. Zájemce vyplněním a odesláním rezervačního formuláře na Portálu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání rezervačního formuláře. Tímto okamžikem dochází k uzavření smluvního vztahu mezi Klientem a Zprostředkovatelem, na jejímž základě se Zprostředkovatel zavazuje zajistit Klientovi nabídky Služeb ze strany DJ a zprostředkovat kontakt na DJ a uzavření Zprostředkovávané smlouvy mezi Klientem a DJ.

2.4. Není-li prokázán opak, má se za to, že souhlas s těmito VOP Uživatel učiní některým z dále uvedených postupů: A) vyplněním a odesláním rezervačního formuláře na Portálu; B) faktickým užitím Portálu Uživatelem; C) přihlášením Klienta do uživatelského účtu na Portálu, pokud portál takovou možnost povoluje; D) jiným způsobem, z něhož je patrný souhlas Uživatele s těmito VOP.

2.5. Tyto VOP jsou vyhotoveny v písemné, elektronické podobě a jsou dostupné na Portálu.


3. Fungování Portálu a zprostředkování Služeb Klientovi (uzavření Zprostředkovávané smlouvy)

3.1. Objednávky Služeb ze strany Klientů (dále jako „Objednávka“) jsou přijímány zejména prostřednictvím rezervačního formuláře dostupného na Portálu. Objednávky Klientů mohou být přijímány rovněž prostřednictvím facebookové stránky Zprostředkovatele či telefonicky. Bez zbytečného odkladu (nejpozději do 48 hodin) po přijetí Objednávky vypracuje Zprostředkovatel Klientovi nabídku Služeb jednotlivých DJ včetně nabídky cenové (dále jako „Nabídka“) v url podobě a zašle ji Klientovi na jím uvedenou e-mailovou adresu, zadanou v rezervačním formuláři.

3.2. Po dobu 3 pracovních dnů ode dne podání Nabídky Klientovi je Klient oprávněn vybrat si v rámci Nabídky z nabídek jednotlivých DJ. Klient je srozuměn s tím, že Zprostředkovatel je oprávněn v této lhůtě Nabídku modifikovat či měnit, zejm. s ohledem na skutečnost, že vybraný DJ byl v mezičase vybrán již jiným Klientem či z jiných provozních důvodů.

3.3. V případě, že si Klient ve lhůtě uvedené v čl. 3.2. vybere z nabídek jednotlivých DJs Nabídku konkrétního DJ a tuto Zprostředkovateli potvrdí (dále jako „Rezervace“), dochází k uzavření Zprostředkovávané smlouvy mezi Klientem, a to v momentě zasláním potvrzujícího e-mailu Zprostředkovatele Klientovi. Klient je v této souvislosti srozuměn a souhlasí s tím, že je na výlučném uvážení Zprostředkovatele, zda Rezervaci potvrdí či nikoli. Zprostředkovatel potvrdí či odmítne Rezervaci do 24 hodin po přijetí Rezervace.

3.4. V případě, že Rezervace je Zprostředkovatelem potvrzena, zašle Klientovi informativní e-mail s kontaktními údaji vybraného DJ (zejm. jméno, tel. e-mail) a formulářem upřesňující jednotlivé služby, kontakty na DJ, na novomanžele, termín a místo konání, příjezdu DJ, seznam oblíbených písní Klienta, očekávaný počet hostů apod.

3.5. V případě, že Klient provede Rezervaci až po lhůtě uvedené v odst. čl. 3.2., dochází k uzavření Zprostředkovávané smlouvy až doručením potvrzení ze strany Zprostředkovatele, že takovou nabídku Klienta přijímá, tj. zejména zasláním informačního e-mailu s kontakty na DJ. Zprostředkovatel je povinen takové potvrzení zaslat do 48 hodin od přijetí opožděné nabídky Klienta. V opačném případě dochází k uzavření Zprostředkovávané smlouvy až výslovným odsouhlasením o závaznosti Rezervace jak ze strany Klienta, tak ze strany Zprostředkovatele.


4. Práva a povinnost Klienta při užití Portálu

4.1. Klient je oprávněn využívat Portál pouze pro svou vlastní potřebu.

4.2. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluvního vztahu podle těchto VOP. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smluvní vztahu podle těchto VOP a v souvislosti s užitím Portálu (např. náklady na internetové připojení aj.) nese Klient.

4.3. Klient prohlašuje a zaručuje, že:
a) je plně způsobilý k právním úkonům,
b) veškeré údaje, které poskytuje Zprostředkovateli a které zejména vyplní do rezervačního formuláře, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
c) se před zahájením užívání Portálu resp. před vyplněním a odesláním rezervačního formuláře důkladně seznámil s těmito VOP, že těmto VOP zcela rozumí a souhlasí s nimi,

4.4. Klient je povinen při užívání Portálu a při plnění dle těchto VOP dodržovat právní předpisy, je povinen vždy respektovat práva Zprostředkovatele i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Klient zejména nesmí:
a) užívat Portály v rozporu s těmito VOP,
b) užívat kterékoli části Portálů způsobem způsobilým poškodit Provozovatele, a/nebo DJ,
c) získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů,
d) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu,
e) používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálů. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů nebo Provozovatele a který je v souladu s jeho určením,
f) rozšiřovat nepravdivé informace nebo zavádějící informace ve svém hodnocení DJ. Za obsah hodnocení vždy zodpovídá Klient, prostřednictvím něhož je hodnocení přidáno a Zprostředkovatel si vyhrazuje právo jakékoliv hodnocení bez udání důvodů smazat či nepublikovat.

4.5. Klient je srozuměn a souhlasí s tím, že u vybraných DJs (exkluzivních DJs Zprostředkovatele) je Zprostředkovatel oprávněn účtovat odměnu za zprostředkování, a to ve výši uvedené v Nabídce (dále též „Odměna Zprostředkovatele“).

4.6. Klient je srozuměn s tím, že Rezervace v případech uvedených v čl. 4.5. není platná (tj. nedochází k uzavření Zprostředkované smlouvy), dokud nebude uhrazena odměna Zprostředkovatele. Zprostředkovatel v této souvislosti vystaví účetní doklad (fakturu) Klientovi k vyúčtování Odměny Zprostředkovatele bez zbytečného odkladu po provedení Rezervace. Nebude-li Odměna Zprostředkovatele uhrazena ve lhůtě splatnosti faktury, je Zprostředkovatel oprávněn stornovat takovou Rezervaci. Stornem rezervace není dotčeno právo Zprostředkovatele na náhradu škody, zejm. pak na úhradu částky rovnající se Odměně Zprostředkovatele.

4.7. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že již uhrazená Odměna Zprostředkovatele je nevratná, a to i v případech, kdy dojde k ukončení Zprostředkované smlouvy z důvodů na straně daného DJ – v takovém případě však Zprostředkovatel vyvine patřičné úsilí k tomu, aby pro Klienta zajistil Služby náhradního DJ, spolupracujícího se Zprostředkovatelem.


5. Práva a povinnosti Zprostředkovatele při provozu Portálu

5.1. Zprostředkovatel má právo pozastavit Klientovi poskytování služeb Portálu při jakémkoli porušení podmínek stanovených VOP nebo při jejich obcházení, zejména při jakémkoli systematickém a opakovaném využívání Portálu, které může komukoli být k újmě nebo porušení jakýchkoli právních předpisů, dobrých mravů, zásady slušnosti, apod.

5.2. Zprostředkovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování služeb Portálu nebo funkčnost Portálu či přístup na něj na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy nebo jiného důvodu na straně Zprostředkovatele nebo třetí osoby.

5.3. Z provozních nebo jiných důvodů je Zprostředkovatel oprávněn změnit technické či grafické řešení Portálu.

5.4. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za jakékoli jednání DJ, zejména pak za Služby poskytnuté ze strany DJ. Veškeré vztahy ze Zprostředkované smlouvy (dodání, reklamace apod.) a vztahy s tím související jsou vztahy výlučně mezi Klientem a DJ. Klient bere na vědomí, že Zprostředkovatel není povinen ani oprávněn řešit reklamaci dodávaného plnění, jelikož není jejich dodavatelem. Zprostředkovatel neodpovídá rovněž za správnost údajů na profilech jednotlivých DJ uveřejněných na Portále.

5.5. Poskytování služeb Portálu může Zprostředkovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob. Zprostředkovatel je dále oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy jako celek na třetí osobu, s čímž Klient vyjadřuje svůj souhlas.

5.6. Zprostředkovatel může informovat po dobu trvání smluvního vztahu dle těchto VOP Klienta o svých nových službách.

5.7. Znění těchto VOP může Zprostředkovatel měnit či doplňovat, tím nejsou dotčena práva a povinnosti, resp. smluvní vztahy, vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Změnu VOP Zprostředkovatel oznámí uveřejněním na Portálu či jiným vhodným způsobem.


6. Další práva a povinnosti, omezení odpovědnosti

6.1. Klient bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla, počítačové programy a další prvky obsažené na Portálu nebo dostupné v rámci služby Portálu mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze dostupné v rámci Portálu jsou dále chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze. Není-li se Zprostředkovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu), či ve formě neoprávněného užití databáze.

6.2. Zprostředkovatel není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 občanského zákoníku.

6.3. Klient bere na vědomí, že Zprostředkovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení uživatele, za stav programového vybavení Klienta, jakož ani za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Klienta.

6.4. V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. j) bere Klient (spotřebitel) na vědomí, že v rámci mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů se může Klient obrátit na Českou obchodní inspekci. Podání k České obchodní inspekci lze podat písemnou formou příp. přes e-podatelnu na internetových stránkách www.coi.cz.

6.5. Zprostředkovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu el. energie.

6.6. Zprostředkovatel neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, zejména podniky či poskytovateli platební brány a platebních metod, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.

6.7. Zprostředkovatel neodpovídá za chování jednotlivých uživatelů Portálu ani jejich způsob využívání Portálu, zejména takového, který není v souladu s těmito VOP či zákonem, ani za škody a újmu takto vzniklou.

6.8. Zprostředkovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky Portálu ani výpadky na straně jednotlivých provozovatelů služeb.

6.9. Zprostředkovatel neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah služeb poskytovaných bezplatně. Z titulu takto poskytovaných služeb nevzniká právo Klienta na odstoupení od smluvního či právo na náhradu škody. V případě, že bude nade vší pochybnost prokázáno, že Zprostředkovatel odpovídá za škodu (újmu), potom je odpovědnost Zprostředkovatele limitována do maximální výše jeho odměny účtované Klientovi a pokud by tato limitace odpovědnosti byla neplatnou, potom do výše hodnoty všech plateb, které Klient provedl na základě těchto VOP vůči Zprostředkovateli a DJ v souvislosti s těmito VOP.


7. Ochrana osobních údajů, cookies

7.1. Ochranu osobních údajů Klientů včetně cookies upravují Zásady ochrany osobních údajů.


8. Závěrečná ustanovení

8.1. Strany sjednávají, že v případě, že právní vztahy mezi stranami obsahují mezinárodní prvek, pak se tento vztah řídí českým právem.

8.2. Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, reklamní akce a další propagační zprávy budou strany zasílat zejména elektronicky, tj. prostřednictvím emailu, SMS nebo jiným vhodným způsobem (např. prostřednictvím rozhraní Portálu apod).

8.3. V případě, že některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, použije se namísto takového ustanovení to ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Tím není dotčena platnost, účinnost a proveditelnost ostatních ustanovení nebo VOP jako celku.

8.4. Pokud Zprostředkovatel realizuje jakoukoli akci (zejména propagační, promoční nebo marketingovou akci), která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky akce přednost před podmínkami v těchto VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto tohoto ujednání z této konkrétní akce.

8.5. Kontaktní údaje Zprostředkovatele: SCHAFFF PRODUCTION s.r.o., IČ: 04547594, DIČ: CZ04547594, se sídlem Musilova 1638/9, 614 00, Brno - Husovice, e-mail: info@schafffproduction.cz.


Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

VOP před 25.5.2018
VOP před 15.11.2017

Photo by: kamilandsimona.com & DJ Photos: Tino Kratochvíl, Photo Nejedlí.

Všeobecné obchodní podmínky Pravidla pro ochranu osobních údajů Pravidla DJs pro ochranu osobních údajů Cookies

Při poskytování služeb používáme cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.

Copyright © 2024 WeddingDJs.cz

Poptejte nás