gad
fbpw
WeddingDJs.cz   >   Pravidla pro ochranu osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů SCHAFFF PRODUCTION s.r.o.


Tyto pravidla jsou zpracované v souladu s právními předpisy ohledně zpracování osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „GDPR“).


1. Informace o SCHAFFF PRODUCTION s.r.o. a ochraně Vašich osobních údajů

1.1. Společnost SCHAFFF PRODUCTION s.r.o., IČO: 04547594, se sídlem Musilova 1638/9,614 00, Brno zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 90562 vedeném u Krajského soudu v Brně, (dále též jako „my“ nebo „naše společnost“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích (dále též jako „klient“ nebo „vy“) našich služeb poskytovaných zejména prostřednictvím našich webových stránek www.weddingdjs.cz, www.partydjs.cz (dále též jako „webové stránky“), zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

1.2. SCHAFFF PRODUCTION s.r.o. působí při zpracování osobních údajů jako správce vašich osobních údajů.


2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté klienty. Jsou to ty osobní údaje, které nám sami poskytnete při vyplňování formulářů našich webových stránkách.

2.2. Tyto údaje zahrnují jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Pokud budete chtít, můžete uvést možný čas, kdy vám můžeme zavolat a probrat s vámi naši nabídku DJs po telefonu.

2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování naší nabídky může SCHAFFF PRODUCTION s.r.o. využívat informace nabídce, kterou naši klienti poptali. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává SCHAFFF PRODUCTION s.r.o. údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Cookies zpracováváme po dobu 2 týdnů od poslední vaší návštěvy webové stránky.

2.4. SCHAFFF PRODUCTION s.r.o. nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.


3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení a evidenci vašich požadavků, prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře. V tomto případě zpracováváme vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v možnosti zůstat s vámi v kontaktu a to maximálně po dobu 3 let od poslední komunikace.

3.2. Pro vyřízení vaší objednávky, tj. pro splnění zprostředkovatelské smlouvy uzavřené mezi SCHAFFF PRODUCTION s.r.o. a klientem, využíváme Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, zaslání nabídky v elektronické podobě v unikátním webovém rozhraní (dále též jako “klientská zóna”) s jedinečnou URL adresou včetně pokynů pro zaplacení zálohy. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže SCHAFFF PRODUCTION s.r.o. vyřídit vaší objednávku. Právním titulem zpracování je nutnost pro plnění smlouvy. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 3 let od ukončení smlouvy.

3.3. Pro nabídku webových stránek a jejich zasílání formou obchodních sdělení využívá SCHAFFF PRODUCTION s.r.o. vaše jméno, příjmení a vaší e-mailovou adresu. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o tipech, doporučeních a speciálních nabídkách souvisejících s nabídkou webů SCHAFFF PRODUCTION s.r.o. Souhlas pro zasílání obchodních sdělení mohou klienti učinit v kontaktním formuláři na základě nám uděleného souhlasu.a následně tento souhlas potvrdit v zaslaném e-mailu. Tento souhlas mohou klienti kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení klientské zóny. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat.

3.4. Pokud jsme však spolu uzavřeli zprostředkovatelskou smlouvu a zprostředkovali jsme vám službu, můžeme vám zasílat nabídky určené pro vás s tipy, doporučeními a speciálními nabídkami souvisejícími s nabídkou webů SCHAFFF PRODUCTION s.r.o na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v možnosti zůstat s vámi v kontaktu. Nabídky vám budeme zasílat po dobu trvání našeho oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 3 let od poslední objednávky námi zprostředkovávané služby.


4. Odvolání souhlasu

Odvolání souhlasu (týká se článku 3.3.) nebo vyslovení námitky proti zpracování vašich osobních údajů (týká se článku 3.4.) a zrušení zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli učinit odebíráním zasílání obchodních sdělení, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení
 • nebo na e-mailové adrese info@schafffproduction.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto zásadách

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány SCHAFFF PRODUCTION s.r.o. a jejími pracovníky - booking manažery. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s SCHAFFF PRODUCTION s.r.o..

5.2. SCHAFFF PRODUCTION s.r.o. jako zprostředkovatel předává osobní údaje DJs – fyzickým osobám, které nabízí prostřednictvím webové stránky své služby a které jsou poskytovatelem nabízených služeb. Tito DJs zpracovávají vaše osobní údaje v pozici samostatného správce osobních údajů.

5.3. SCHAFFF PRODUCTION s.r.o. dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro SCHAFFF PRODUCTION s.r.o. pro účely a způsobem, které SCHAFFF PRODUCTION s.r.o. stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Mezi zpracovatele, které SCHAFFF PRODUCTION s.r.o. využívá, patří zejména tyto osoby:

Příjemce Důvod zpřístupnění
Osoby provozující platební systémy pro potřeby zajištění platby, zejména v souvislosti s platbou kartou Nezbytné pro splnění smlouvy
Osoba zajištující naše účetní a daňové povinnosti Potřebujeme, aby poskytovatel účetních a daňových služeb, který je v pozici zpracovatele, vedl naše účetnictví a plnil naše daňové povinnosti
Osoba zajišťující chod webu, aplikace a našeho software (počítačových systémů) včetně osob poskytujících cloudové služby Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele, servisoval naše internetové stránky a zajišťoval chod informačních systémů
Osoba zajišťující rozesílání e-mailů Může dojít k tomu, že rozesíláním e-mailů s nabídkou produktů a služeb pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme vaši e-mailovou adresu

6. Jaká jsou vaše práva?

6.1. S ohledem na skutečnost, že naše společnost o vás zpracovává osobní údaje, náležejí vám práva, o kterých bychom vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit vaši identitu), a my se vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na e-mailové adrese info@schafffproduction.cz

6.2. Právo na odvolání souhlasu - některé vaše osobní údaje, zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Je vašim právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu info@schafffproduction.cz.

Pokud jde o zpracování vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení, popřípadě upravíte vaše uživatelské nastavení v rámci vašeho uživatelského profilu.

6.3. Právo na přístup - máte právo na přístup ke osobním údajům, které o vás naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). Kopii vašich osobních údajů vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

6.4. Právo na opravu - pokud zjistíte, že o vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

6.5. Právo na výmaz - vaším právem je také právo na výmaz vašich osobních údajů, které naše společnost o vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • vaše osobní údaje zpracovává naše společnost protiprávně;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
 • naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Dovolujeme si vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, bude vás naše společnost informovat o důvodu, na jehož základě nemůžou být vaše osobní údaje vymazány i přes vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.

6.6. Právo na přenositelnost - další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě vaši žádosti předáme jinému správci dle vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

6.7. Právo na omezení zpracování - v případech, kdy budete mít pocit, že vaše osobní údaje zpracovávané naší společností jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování vašich osobních údajů naší společností je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány;
 • naše společnost již nepotřebuje vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) naší společností pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků;
 • vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu naší společností, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

6.8. Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu - s ohledem na skutečnost, že některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

6.9. Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu - máte právo vznést námitku proti tomu, abychom vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

6.10. Právo na stížnost - v případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem naše společnost porušuje vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006.


7. Bezpečnost

7.1. SCHAFFF PRODUCTION s.r.o. dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). SCHAFFF PRODUCTION s.r.o. klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

7.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto zásadách, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany SCHAFFF PRODUCTION s.r.o. pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.


8. Kontakt

8.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na SCHAFFF PRODUCTION s.r.o. e-mailem na adresu info@schafffproduction.cz.


9. Účinnost

9.1. Tyto pravidla jsou účinné od 25. 5. 2018.

Photo by: kamilandsimona.com & DJ Photos: Tino Kratochvíl, Photo Nejedlí.

Všeobecné obchodní podmínky Pravidla pro ochranu osobních údajů Pravidla DJs pro ochranu osobních údajů Cookies

Při poskytování služeb používáme cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.

Copyright © 2024 WeddingDJs.cz

Poptejte nás